fbpx

Privacy en cookies

1. Identiteit van de verantwoordelijke

Dit is het privacy statement van The Sequel®. In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken indien u gebruik maakt van de diensten van The Sequel® of indien u onze website bezoekt. De website www.thesequel.nl wordt geëxploiteerd door The Sequel®.  The Sequel® is statutair gevestigd te Dongen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17235831.
Bij vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door The Sequel® kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiger van The Sequel®. Als vertegenwoordiger van The Sequel® is aangewezen:
Naam: Dhr. Q. Ariëns
E-mail: info@thesequel.nl
Adres: De Nestel 1, 5107 RL Dongen
Telefoon: 0162-220815

Door www.thesequel.nl te bezoeken of gebruik te maken van de door The Sequel® aangeboden dienstverlening zullen uw persoonsgegevens worden verzameld en worden verwerkt overeenkomstig de voorwaarden zoals die in dit privacy statement uiteen worden gezet.

2. Wettelijke basis

Verwerking van persoonsgegevens is slechts rechtmatig indien de verwerking valt onder een van de in de Verordening gestelde grondslagen.
Uitvoeren overeenkomst
The Sequel® verwerkt persoonsgegevens waar deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en The Sequel®.
Toestemming
The Sequel® verwerkt persoonsgegevens in bepaalde gevallen op basis van een door de betrokkene expliciet gegeven toestemming.
Gerechtvaardigd belang
Met betrekking de verwerking van persoonsgegevens voor (direct)marketing doeleinden stelt The Sequel® zich op het standpunt dat deze verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van The Sequel®.

3. Doel van de verwerking

Uitvoeren van een overeenkomst
Indien u een overeenkomst aangaat met The Sequel® zullen de verstrekte persoonsgegevens verwerkt worden om de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
Marketing
Via door u verstrekte contactinformatie die u via de www.thesequel.nl  verstrekt, wordt door The Sequel® gebruikt om u te benaderen met informatie over de door The Sequel® geleverde diensten.
De dienstverlening te verbeteren;
The Sequel® verwerkt (persoons)gegevens om de dienstverlening te verbeteren, daartoe gebruikt The Sequel® gegevens waaruit The Sequel® kan opmaken hoe u de website gebruikt en welke pagina’s u bezoekt.

4. Gegevens die The Sequel® verzamelt

The Sequel® verwerkt persoonsgegevens welke terug te leiden zijn tot een individu alsmede gegevens die niet direct terug te leiden zijn tot een persoon zoals bedrijfsgegevens. Daarnaast verwerkt The Sequel® nog geanonimiseerde informatie over het gebruik en werking van de website.
Gegevens die u aanlevert:
Indien u via de website een formulier invult of op andere wijze persoonsgegevens verstrekt om in contact te treden met The Sequel® worden de door u verstrekte persoonsgegevens (uw naam, e-mailadres en telefoonnummer) opgeslagen.
Persoonsgegevens die u aanlevert worden opgeslagen op een server van The Sequel® of op een server van een derde partij. Indien persoonsgegevens op een server van een derde partij worden opgeslagen draagt The Sequel® er zorg voor dat er met deze derde een verwerkersovereenkomst gesloten is.
Gegevens die The Sequel® verzamelt via uw bezoek aan de website
The Sequel® verkrijgt, mits u daar toestemming voor heeft gegeven, door het gebruik van tracking-pixels en cookies inzicht in het gebruik van de website. Dit stelt The Sequel® in staat om het gebruiksgemak en de gebruikerservaring voor de bezoeker te verbeteren.

5. Hoe we gegevens verwerken

The Sequel® gebruikt de verzamelde gegevens om diensten te leveren, de dienstverlening te verbeteren, u te informeren over nieuwe diensten en producten of nieuwe diensten te ontwikkelen. Daarnaast gebruikt The Sequel® de gegevens om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.
De door The Sequel® verzamelde gegevens worden nimmer verstrekt aan derden. Persoonsgegevens kunnen wel opgeslagen worden op servers van derden. Met deze derden heeft The Sequel® een verwerkersovereenkomst gesloten waarin deze derden zich committeren om de door hen te verwerken gegevens adequaat te beveiligen.

6. Gebruikte software en/of cookies

The Sequel® gebruikt (online)software en/of cookies om het gebruik van de website te analyseren. De volgende (online)software en cookies worden gebruikt:
Screentracking

The Sequel® verkrijgt middels screentracking via de software van XXXX inzicht in het gebruik van de website. Dit stelt The Sequel® in staat om het gebruiksgemak en de gebruikerservaring voor de bezoeker te verbeteren. De verkregen informatie over het gebruik van de website is nimmer te herleiden tot een natuurlijk persoon.

Google Analytics

The Sequel® gebruikt de software van Google Analytics om inzicht te krijgen in het websiteverkeer. Via Google Analytics verzamelt The Sequel® geen IP-adressen. De door Google verzamelde informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

De door Google Analytics verzamelde gegevens wordt overgebracht naar servers van Google in de Verenigde Staten. Google voldoet aan de eisen die het Privacy Shield stelt en biedt daarmee een passende beschermingsniveau.
Geo-targeting
Indien u toestemming geeft zal op basis van uw IP-adres is The Sequel® in staat zijn om vast te stellen uit welke plaats u The Sequel® bezoekt. Het IP-adres wordt enkel gebruikt om uw locatie vast te stellen.

7. Beveiliging

The Sequel® stelt alles in het werk om verzamelde persoonsgegevens adequaat te beveiligen. The Sequel® heeft zowel technische- als organisatorische maatregelen getroffen om, gezien de aard van de te verwerken persoonsgegevens, een voldoende mate van beveiliging van deze persoonsgegevens te realiseren.
De website van The Sequel® is beveiligd met een SSL certificaat. Alle via de website verzonden berichten worden derhalve op een versleutelde wijze aan The Sequel® verzonden.

8. Duur van de opslag

The Sequel® zal na 12 maanden alle persoonsgegevens verwijderen, tenzij de persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst nog nodig worden geacht. Tevens zal The Sequel® de gegevens langer bewaren indien het daartoe een zwaarwegende reden voor heeft, in welk geval The Sequel® de betrokkene zal informeren.

Gegevens die The Sequel® via screentracking verkrijgt worden 6 maanden op de servers van The Sequel® opgeslagen en daarna automatisch verwijderd.

Gegevens die The Sequel® via Geo-targeting verkrijgt worden XX uur nadat u de website heeft bezocht verwijderd.

Gegevens die geen persoonsgegevens betreffen, zoals bedrijfsnamen, vestigingsplaatsen en websites, worden voor statistische doeleinden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Deze gegevens zijn nimmer tot een natuurlijk persoon te herleiden.

9. Wijziging van het privacy statement

The Sequel® is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. Indien The Sequel® overgaat tot wijziging van het privacy statement zal u daarover geïnformeerd worden via The Sequel®.

10. Uw rechten

Hieronder leest u welke rechten u heeft en op welke wijze u deze rechten jegens The Sequel® kan uitoefenen. Gegevens die The Sequel® via derden verkrijgt vallen niet onder de hieronder genoemde rechten.
Recht om toestemming in te trekken
Indien The Sequel® van u toestemming heeft verkregen om persoonsgegevens te verwerken heeft u ten alle tijden het recht om deze toestemming weer in te trekken.
Recht van inzage en correctie
U heeft te allen tijde recht om inzage te vragen in de over u verzamelde persoonsgegevens. U heeft eveneens het recht om de door The Sequel® verwerkte persoonsgegevens (door The Sequel® ) te laten corrigeren.
Recht van vergetelheid
U heeft het recht om The Sequel® te verzoeken alle over u verzamelde gegevens te verwijderen. In beginsel dient The Sequel® aan dit verzoek te voldoen. In bepaalde gevallen kan een ander (wettelijke) belang zwaarder wegen dan het recht op vergetelheid, zulks ter beoordeling van The Sequel®.
Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om, indien u na een klacht niet in samenspraak met The Sequel® tot een oplossing kan komen, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw klacht schriftelijk indien en insturen naar het

volgende adres:

Autoriteit Persoonsgegevens.
Postbus 93374, 2509 AJ
Den Haag

11. Toepasselijk recht & overige

Eventuele juridische geschillen die ontstaan als gevolg van dit privacy statement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter onder toepasselijkheid van de Nederlandse wet.
Indien The Sequel® overgaat op een derde partij of dat The Sequel® fuseert met een derde partij, mogen uw persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan deze partij. Deze partij verkrijgt daarmee het recht om uw persoonsgegevens te blijven verwerken zoals overeengekomen is in dit privacy statement.
Indien u vragen, klachten of opmerkingen heeft aangaande het gebruik van uw persoonsgegevens, dient u deze via een e-mailbericht aan The Sequel® (info@thesequel.nl) kenbaar te maken.